Bron: Gemeente Rotterdam

Rotterdamse instellingen en organisaties kunnen tot 1 juli 2014 voorstellen indienen voor maatschappelijke initiatieven in de wijk. Uit dit fonds is financiering mogelijk voor initiatieven zoals gelegenheden voor ontmoeting, dagbesteding of maaltijdservice en het vergroten van de inzet van vrijwilligers en het ondersteunen van mantelzorgers. De gemeente Rotterdam heeft hiervoor het Fonds sociale infrastructuur in het leven geroepen. Aanleiding hiervoor is het feit dat de gemeente in 2015 verantwoordelijk wordt voor de begeleiding van ouderen, zieken en mensen met een beperking. Het fonds draagt eraan bij dat Rotterdammers zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in hun wijk en deelnemen aan de samenleving. Voor het fonds is anderhalf miljoen euro beschikbaar.

Wie kan een aanvraag indienen?

Rotterdamse organisaties of instellingen, die de samenwerking in de wijk tussen bewoners en zorg- en welzijnsorganisaties vergroten of een bijdrage leveren aan het versterken van sociale netwerken kunnen een aanvraag indienen. Ook sociale, maatschappelijk betrokken ondernemers kunnen een bijdrage leveren, bijvoorbeeld bij het uitbreiden van laagdrempelige voorzieningen in de wijk. Voor een aanvraag is een samenwerkingsverband nodig van minimaal twee partijen, waarvan tenminste één wijkgerichte bewoners- of belangenorganisatie, een vrijwilligersorganisatie of een sociaal ondernemer. In combinatie met een welzijnsorganisatie of zorgaanbieder.

Welke initiatieven zijn welkom?

De initiatieven dragen aantoonbaar bij aan het behoud en bevorderen van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en participatie van Rotterdammers, waaronder ook ouderen chronisch zieken en mensen met een beperking. Zowel bestaande als nieuwe initiatieven komen in aanmerking voor subsidie. Bijvoorbeeld:

  • Individuele of groepsbegeleiding van Rotterdammers, met inzet van meer dan 75% vrijwilligers.
  • Ontwikkelen of uitvoeren van laagdrempelige gelegenheden voor ontmoeting of dagbesteding of maaltijdservice.
  • Werven en begeleiden van vrijwilligers en het ondersteunen van mantelzorgers.
  • Ontwikkelen en uitvoeren van collectieve voorzieningen in de wijk, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

Beoordelingscriteria

De aanvraag draagt bij aan minimaal vier van de volgende criteria:

  • versterken van vaardigheden van ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking
  • het vormen of versterken van sociale netwerken
  • het zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen
  • combinaties van professionele ondersteuning en vrijwilligers in de buurt
  • optimaal gebruik maken van schaarse professionele inzet
  • bijdrage aan het betaalbaar houden van het aanbod aan ondersteuning

De activiteiten vinden plaats in Rotterdam en worden uitgevoerd in 2014 en 2015. Het aan te vragen subsidiebedrag is minimaal € 10.000,- en maximaal € 75.000,- . Aanvragen op basis van co-financiering hebben de voorkeur.

Meer informatie

U kunt een aanvraag indienen tot 1 juli 2014 via het digitale subsidieloket van de gemeente. Meer informatie: www.rotterdam.nl/subsidiesstedelijkwelzijn bij Fonds Sociale Infrastructuur.

Veranderingen zorg en welzijn in 2015

De gemeente wil zorg en welzijn voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking meer in de wijken organiseren, dichtbij huis. De komst van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in 2015 maakt het mogelijk mensen die het nodig hebben meer ondersteuning op maat te bieden. Het liefst in combinatie met informele vormen van ondersteuning. Uitgangspunt daarbij is wat iemand nog wel kan en wat er in de omgeving aan hulp georganiseerd kan worden, bijvoorbeeld met inzet van een vrijwilliger. De samenwerking tussen bewoners en instellingen op het gebied van zorg en welzijn in de wijk wordt daarom belangrijker.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Stephan Vos

Stephan Vos

verenigingsconsulent Veilig sportklimaat