Rotterdam Sportsupport stopt met de inzet van combinatiefunctionarissen per sporttak. Vanaf 1 juli 2020 verandert het ondersteuningsaanbod van Rotterdam Sportsupport op het thema ‘doorstroom’. Hiermee komen de door Rotterdam Sportsupport uitgevoerde clinics en evenementen voor jeugd te vervallen.

Resultaten

Wij zijn trots op de behaalde resultaten: In bijna acht jaar tijd bereikten de combinatiefunctionarissen van Rotterdam Sportsupport bijna 320.000 kinderen. Zij gaven ruim 13.000 clinics op scholen en zaten in de (mede)organisatie van zo’n 100 sportevenementen en -activiteiten door de hele stad. Ruim 89 sportverenigingen hadden baat bij intensieve ondersteuning van de combinatiefunctionarissen, die in 20 sporttakken actief waren. In 2019 stroomden bijna 800 kinderen dankzij de inzet van combinatiefunctionarissen door naar sportverenigingen voor een proeftrainingstraject.

Doel en inzet

De inzet van combinatiefunctionarissen had in 2012 als hoofddoel om de jeugd tot 18 jaar structureel aan het sporten te krijgen, met name in wijken waar sprake is van bewegingsarmoede en overgewicht. In 2015 kwam vervolgens ook de focus te liggen op doorstroom naar de vereniging en ledenbehoud. Naast het leggen van een stevige verbinding tussen de sportverenigingen en de scholen zette het team in op: het creëren van een duurzaam pedagogisch sportklimaat, het verbinden van verenigingen met andere maatschappelijke organisaties en het stimuleren van stadsbrede samenwerkingen per sporttak.

Nauwe samenwerking

Aan de basis van de prestaties van de combinatiefunctionarissen ligt de nauwe samenwerking met verenigingen, sportbonden, Rotterdam Topsport, gemeente Rotterdam (Lekker Fit!), Sportbedrijf Rotterdam en Jeugdfonds Sport en Cultuur. De combinatiefunctionaris onderhield per sporttak nauw contact met de clubs, versterkte de samenwerking tussen de school en de vereniging en ondersteunde de sportaanbieders bij het verzorgen van clinics, het opzetten en uitvoeren van (ledenwervings)activiteiten en nieuw aanbod. Hierdoor kon doorstroom van kinderen naar de club plaatsvinden en signaleerde de combinatiefunctionaris bestuurlijke en organisatorische hulpvragen. Bij dat laatste kon Rotterdam Sportsupport intensieve ondersteuning bieden. Denk aan het opleiden van trainers en coaches en het adviseren over ouderbetrokkenheid.

Inzet stopt

Rotterdam Sportsupport stopt vanaf juli 2020 met de inzet van combinatiefunctionarissen op sporttakken die clinics verzorgen op scholen, evenementen organiseren en dergelijke activiteiten uitvoeren ten behoeve van ledenwerving voor en door sportverenigingen. De gemeente Rotterdam heeft in 2019 een nieuwe Brede Regeling Combinatiefuncties Rotterdam en een Actieprogramma Verenigingen vastgesteld waarvan dit een uitwerking is. Daarnaast zijn dit jaar nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt tussen gemeente Rotterdam (Sport, Natuur en Recreatie), Rotterdam Topsport, Sportbedrijf Rotterdam en Rotterdam Sportsupport. Daarin zijn de rollen en kerntaken van de vier partijen vastgelegd en op basis hiervan zijn de opdrachten van de gemeente aan de drie organisaties deels gewijzigd.

Advies- en verbindersrol

Rotterdam Sportsupport blijft clubs adviseren en ondersteunen op doorstroom van jeugd naar sportverenigingen en ledenbehoud. Deze rol wordt vanaf 1 juli vervuld door de verenigingsconsulenten van Rotterdam Sportsupport. In het bijzonder zal dit gebeuren door verenigingsconsulent Percy Isenia. Hij is tevens de schakel tussen sportverenigingen en (activiteiten van) andere organisaties met als specifiek doel het begeleiden van Rotterdammers naar verenigingen. Dit betreft bijvoorbeeld de samenwerking tussen verenigingen en het Sportbedrijf Rotterdam, dat per 1 juli sportcoaches inzet die kunnen bijdragen aan ledenwerving door het verzorgen van clinics op scholen.

Dank

Wij bedanken sportverenigingen, scholen, de gemeente Rotterdam, sportbonden, het Jeugdfonds Sport en Cultuur en overige partners voor de fijne samenwerking binnen dit project. Samen hebben we ervoor kunnen zorgen dat veel Rotterdamse kinderen enthousiast zijn geworden voor sport en de weg naar de sportvereniging hebben kunnen vinden. Heb je vragen over het onderwerp doorstroom? Neem contact op met Percy Isenia of met de verenigingsconsulent in jouw gebied (zoek jouw verenigingsconsulent onder aan deze pagina op).

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Antoine Schijf

verenigingsconsulent Toekomstbestendige sportverenigingen / leidinggevende
Antoine Schijf