Naast subsidies zijn er ook diverse lokale en landelijke fondsen die sportverenigingen kunnen aanschrijven. Rotterdam Sportsupport kan verenigingen adviseren over de geschikte fondsen. Daarnaast biedt Rotterdam Sportsupport ondersteuning en kunnen we aandachtspunten meegeven bij het aanschrijven van fondsen.

De rol van Rotterdam Sportsupport is hierbij adviserend/ondersteunend, de fondsen dienen altijd door de vereniging zelf aangevraagd te worden. Hieronder een overzicht van de fondsen waarvan jouw vereniging gebruik kan maken. Dit zijn fondsen op de volgende thema’s accommodatie/duurzaamheid, maatschappelijke projecten en evenementen.

 • Volkskracht verleent financiële steun aan instellingen (niet-natuurlijke personen) die in Rotterdam werkzaam zijn, in het bijzonder op sociaal, cultureel, sport of ander maatschappelijk terrein. Onder Volkskracht vallen behalve Stichting Bevordering van Volkskracht, verschillende andere stichtingen. Bijna allemaal zijn het vermogensfondsen. Dat wil zeggen: hun vermogen wordt belegd, uit de opbrengsten ervan doneren de stichtingen geld aan goede doelen in Rotterdam. In totaal meer dan 3,5 miljoen euro per jaar. 

  Klik hier voor meer informatie over Volkskracht. 

  Klik hier voor het aanvraagformulier van Volkskracht.

 • Het DeltaPORT Donatiefonds is ondergebracht in een gezamenlijke stichting waarin Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs participeren. Met het fonds onderstreept het haven- en industriële bedrijfsleven haar maatschappelijke betrokkenheid: door het verstrekken van geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk welke actief zijn op het gebied van cultuur, welzijn, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied.

  Klik hier voor meer informatie over DeltaPORT donatiefonds.
  Klik hier voor een overzicht van de donaties.
  Klik hier voor het aanvraagformulier van DeltaPORT donatiefonds.

 • Het Stichting Elise Mathilde Fonds steunt diverse maatschappelijke initiatieven in de regio’s Rotterdam en Utrecht. Stichting Elise Mathilde Fonds geeft steun aan instellingen die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven, waardoor de maatschappijstructuur wordt verbeterd/verstevigd en waarbij de inzet van vrijwilligers een must is en de aanvrager zonder winstoogmerk opereert. Stichting Elise Mathilde Fonds geeft ook steun op het vlak van ontwikkeling en beheer van de natuur. Incidenteel wordt er een bijdrage geleverd aan de aanschaf van professionele muziekinstrumenten of museale kunstvoorwerpen. Stichting Elise Mathilde Fonds geeft geen giften voor exploitaties. 

  Klik hier voor meer informatie over Stichting Elise Mathilde Fonds. 
  Klik hier voor het aanvraagformulier van Stichting Elise Mathilde Fonds .

 • Stichting Daniël van der Vorm ondersteunt en stimuleert non-commerciële projecten en activiteiten op de gebieden van kunst en cultuur, kinderen en kennis(overdracht) in de regio Groot Rotterdam 

  Klik hier voor meer informatie over Stichting Daniël van der Vorm.
  Klik hier voor het aanvraagformulier van Stichting Daniël van der Vorm.

 • Elk jaar verstrekt Stichting Job Dura Fonds subsidies en donaties ten behoeve van initiatieven die de bebouwde omgeving in groot Rotterdam helpen opbloeien. Op deze wijze draagt het fonds bij aan de stedelijke transformatie naar de wensen van nu en straks. De subsidies en donaties betreffen veelal bedragen tot tienduizend euro (€10.000). De gemiddelde donatie bedraagt ongeveer 6000. Kijk hier of jouw vereniging in aanmerking komt.

  Klik hier voor meer informatie over het Job Dura Fonds.
  Klik hier voor het aanvraagformulier van het Job Dura Fonds. 

 • Sint Laurensfonds ondersteunt nieuwe en lopende projecten die voorzien in maatschappelijke behoeften. Het fonds richt zich proactief op wijken in Rotterdam met hoge achterstandsindicaties en staat open voor aanvragen uit andere wijken van Rotterdam en de directe omgeving van Rotterdam. Organisaties van verschillende levensbeschouwingen kunnen een beroep doen op Sint Laurensfonds. Speerpunten in hun bestedingsbeleid zijn het doorbreken van het sociaal isolement van ouderen en het versterken van de ontwikkeling van kwetsbare jeugdigen. Nieuwe initiatieven maar ook bestaande projecten die hier op aanhaken kunnen een beroep doen op dit fonds.

  Klik hier voor meer informatie over het Sint Laurens Fonds.
  Klik hier voor aanvragen van het Sint Laurens Fonds.

 • Doel van de stichting is het bevorderen van sociaal, medisch en maatschappelijk werk, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijnDe stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het geven van financiële steun aan daarvoor in aanmerking komende instellingen, in het bijzonder daar waar volgens de geldende regels geen hulp van de overheid kan worden verkregen, en verder alle andere wettige middelen.

  Stichting Aelwijn Florisz heeft geen eigen website, maar op deze website is meer informatie te vinden over Stichting Aelwijn Florisz.

 • RBLO wil kinderen, maar ook volwassenen die niet sporten door geldgebrek of anderszins, door middel van subsidies, inspireren om wel te sporten dan wel reeds bestaande of nieuwe projecten op sportief gebied bij sportverenigingen of dansverenigingen financieel ondersteunen. Doelgroepen; gehandicapten, jongeren, kinderen, leerlingen, mensen in armoede, ouderen en studenten.

  RBLO heeft geen eigen website, maar op deze website is meer informatie te vinden over RBLO.

Vragen

Benieuwd welke fondsen interessant zijn voor jouw vereniging of wil je gewoon eens in gesprek over dit onderwerp? Neem dan contact op met jouw gebiedsconsulent. We helpen je graag verder!

Pepijn Geldof

Pepijn Geldof

Verenigingsconsulent Accommodatie & Duurzaamheid

Meer weten?

Wil je de clubfinanciën beter organiseren? Heb je vragen over het opstellen van een begroting? Of wil je weten welke belastingregels van toepassing zijn?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

 • Alles voor de penningmeesters
 • Subsidies
 • Fondsen
 • Sponsoring
 • Overige inkomstenbronnen

Wij staan voor je klaar!

Lennert van Driel

Lennert van Driel

communicatiemedewerker