Het college van B&W is voornemens flink te investeren in (het onderhoud van) een groot aantal Rotterdamse sportvoorzieningen. Dit staat in de kaderbrief Voorjaarsnota 2016, die donderdag is gepubliceerd. De voorgestelde maatregelen worden pas definitief na het vaststellen van de begroting in november 2016 door de gemeenteraad.

Voorgenomen maatregelen:

Onderhoud sportvoorzieningen
Met het onderhoud van een groot aantal sportvoorzieningen wil de gemeente de achterstand van het huidige onderhoud inlopen. Deze maatregel betreft sportvoorzieningen (zwembaden, sporthallen, gymzalen en sportterreinen), waarvan het vastgoed in eigendom is van de gemeente. Het gaat hier om onderhoud van het gebouw zelf, voor zover deze in eigendom zijn van de gemeente, of van het complex.

Opstallen verenigingen
De clubgebouwen, kantines en vrijwel alle kleedkamers (ook wel: “de opstallen”) op de veldsportcomplexen zijn in economisch eigendom van de sportverenigingen. Veldsportverenigingen zijn volledig verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van deze gebouwen. Eind 2015 is door een extern bureau een schouw gehouden bij 66 van de 92 buitensportaccommodaties. Dit rapport hebben de clubs die hebben deelgenomen op 2 maart 2016 ontvangen. Het college heeft voorgesteld om een incidenteel budget van € 2,568 mln (verspreid over 2017 en 2018) in te zetten om een deel van de genoemde technische maatregelen uit het externe adviesrapport uit te voeren. De gemeente werkt de voorstellen, over de manier waarop deze onderhoudsachterstanden ingelopen gaan worden, in het najaar van 2016 verder uit. De gemeente zal hierover uiterlijk op 1 augustus 2016 communiceren.

Vervanging hybride velden door kunstgrasvelden
Er zijn in Rotterdam 20 hybride sportvelden, een kruising tussen natuur- en kunstgrasvelden. Het college heeft voorgesteld om alle 20 hybride velden, daar waar nodig, te vervangen door kunstgrasvelden. Het vervangen van de velden zal plaatsvinden in 2017 en 2018. De prioriteit wordt gelegd bij de velden waar dit het meest urgent is, deze velden zullen vervangen worden in de zomer van 2017. De gemeente neemt uiterlijk eind juli 2016 contact op met verenigingen die in aanmerking komen voor een kunstgrasveld.

Kwaliteitsslag sportcomplexen
Diverse buitensportverenigingen hebben te weinig ruimte om alle (geïnteresseerde) sporters te kunnen bedienen. Ook zijn er buitensportverenigingen die niet over een volwaardig sportcomplex beschikken. Het college stelt voor om een substantiële investering te plegen in het upgraden van een aantal buitensportcomplexen. Het college wil hiervoor een budget (gefaseerd oplopend naar) structureel € 1,425 mln inzetten. Het college wil in ieder geval de volgende vier sportcomplexen gaan upgraden of herinrichten:

  • Noorderbocht: dit sportcomplex wordt geheel heringericht voor buitensport. In dit gebied is een fors gebrek aan capaciteit voor voetbal en is recent duidelijk geworden dat de nieuwe hockeyclub Delfshaven op veel enthousiasme kan rekenen. In samenwerking met de betrokken verenigingen zal een huisvestingsplan gemaakt worden voor de komende jaren ten einde het forse capaciteitstekort van de voetbal –en hockeysport in het gebied Noord/Delfshaven op te lossen.
  • Vv Pernis: aanbouw van vier kleedkamers en de aanleg van een kunstgrasveld.
  • LMO/De Zwervers: in het kader van de eerdere discussie over de positie van deze clubs met betrekking tot de aanleg van de Sportcampus, wil het college, in overleg en samenwerking met deze clubs, een plan opstellen voor een kwaliteitsslag van dit complex.
  • Honkbal op Zuid: de honkbalvereniging Portland Poema’s beschikt niet over een toereikende accommodatie. Daarnaast zijn er op Zuid meerdere honkbalinitiatieven. De gemeente wil in overleg met de vereniging en de andere initiatiefnemers een honkbalveld ontwikkelen op een nader te bepalen locatie op Zuid.

Investeringssubsidies breedtesportverenigingen
De regeling investeringssubsidies breedtesportverenigingen stimuleert Rotterdamse breedtesportverenigingen om hun eigen sportaccommodaties of hun eigen sportvoorzieningen op een adequaat kwaliteitsniveau te kunnen houden of brengen. Omdat er onder sportclubs veel animo voor deze regeling is, wil het college het budget voor deze regeling met € 200.000,- ophogen en daarmee verdubbelen tot jaarlijks € 400.000,-. De regeling biedt vanaf 2017 dus ruimte voor meer aanvragen vanuit verenigingen. Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag van € 75.000 per vereniging blijft gelijk.

Subsidieregeling duurzaamheidsmaatregelen sportclubs
In Rotterdam kennen we het programma ‘Scoren met Energie’. Binnen dit programma hebben ruim 50 verenigingen een energiescan laten uitvoeren. Op basis van deze scan ontvingen clubs een rapport met suggesties voor effectieve besparingsmaatregelen. Bij diverse verenigingen blijven grote duurzaamheidsmaatregelen echter uit vanwege een te lange terugverdientijd. Omdat het college het belangrijk vindt om duurzaamheid bij sportverenigingen te stimuleren, wordt er een incidentele subsidieregeling van € 300.000,- voorgesteld. Hoe clubs hiervoor in aanmerking kunnen komen werkt de Gemeente in het najaar van 2016 nog verder uit.

Lees de Voorjaarsnota en de brief met toelichting van wethouder Visser aan de commissie ZOCS voor uitgebreide informatie per maatregel. De gemeente Rotterdam werkt bovenstaande maatregelen momenteel verder uit. Consequenties per vereniging en details over de maatregelen zijn dan ook nog niet bekend. Zodra er meer bekend is informeert de gemeente de betreffende verenigingen. Mocht je een andere vraag hebben over dit onderwerp dan kun je contact opnemen met je vaste contactpersoon bij Rotterdam Sportsupport of mailen naar info@rotterdamsportsupport.nl.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Mark van der Haven

Mark van der Haven

projectcoördinator Schoolsportvereniging