PRIVACYVERKLARING STICHTING ROTTERDAM SPORTSUPPORT

Dit is een privacyverklaring van Stichting Rotterdam Sportsupport, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24338957 (hierna: [“SRS”]). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens SRS verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  SRS verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 1. Een (oud-)werknemer van SRS bent in de ruimste zin van het woord;
 2. Functionaris bent bij een sportvereniging in het werkgebied van SRS;
 3. Functionaris bent bij een organisatie in het netwerk van SRS;
 4. Zich inschrijft voor een evenement en/of bijeenkomst (mede-)georganiseerd door SRS;
 5. Als deelnemer, wettelijk vertegenwoordiger van een deelnemer en/of functionaris betrokken bent bij een project en/of activiteit (mede-)georganiseerd door SRS;
 6. Zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van SRS;
 7. Via het contactformulier contact met ons opneemt

1.2  SRS verzamelt de volgende (persoons)gegevens:

 1. Voornaam, achternaam
 2. Adres
 3. Telefoonnummer, emailadres
 4. Foto, video
 5. Functie, organisatie
 6. Gegevens over afspraken, hulpvragen, adviestrajecten
 7. Medewerkersinformatie (geboortedatum, ICE-nummer, rekeningnummer, kopie ID, Burgerservicenummer, klantnummer zorgverzekeraar, nationaliteit, burgerlijke staat, Verklaring omtrent het Gedrag)
 8. Projectinformatie (geslacht, geboortedatum, school, leerjaar, start- en einddatum, rekeningnummer, aanwezigheid, gedrag, Burgerservicenummer, Verklaring omtrent het Gedrag)*
 9. Gegevens over activiteiten op onze website

Per project van SRS, zoals de Schoolsportvereniging, Challenge010, Beweegplus en Bewegen naar WEP wordt verschillende informatie bijgehouden. Niet alle genoemde persoonsgegevens worden binnen elk project bijgehouden.

1.3  SRS kan deze gegevens gebruiken om (het doel):

 1. Contact op te nemen en/of te onderhouden;
 2. Projecten en inzet van SRS uit te voeren en te monitoren;
 3. Beeldmateriaal in te zetten voor communicatie uitingen;
 4. Nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen en bijeenkomsten te verzenden;
 5. Aan subsidievoorwaarden van de gemeente Rotterdam te voldoen;
 6. De personeels- en salarisadministratie te kunnen bijhouden;
 7. De website zo optimaal en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1  U kunt contact opnemen met Bryan Bastiaanse via b.bastiaanse@rotterdamsportsupport.nl voor:

 1. meer informatie over de wijze waarop SRS persoonsgegevens verwerkt;
 2. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 3. inzage in de persoonsgegevens die SRS wij met betrekking tot u verwerken;
 4. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door SRS.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1  SRS zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2  SRS zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

SRS zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of SRS daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. Wanneer SRS samenwerkt met andere organisaties waardoor het delen van gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van het project zal SRS afspraken maken over de verwerking van de gegevens om de privacy te waarborgen.

5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen.