Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) werkt aan een breed gedragen Sportakkoord. Om te komen tot dit akkoord heeft hij onder andere gesprekken gevoerd met lokale overheden/steden. Naar aanleiding van deze gesprekken deelden de vijf grote steden (G5;  Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven) in deze brief hun belangrijkste ambities en uitgangspunten met de minister. Met sport en bewegen ambiëren de grote steden in samenwerking met het Rijk, letterlijk en figuurlijk, zoveel mogelijk inwoners in beweging te brengen. Wij zetten de belangrijkste uitspraken voor/over sportverenigingen voor je op een rij:

 • De volgende inzet op de sport willen de grote steden graag continueren:
  • We investeren in voldoende, eigentijdse en kwalitatief hoogwaardige sportvoorzieningen: van sporthal, voetbalveld, skatebaan en roeibaan tot een openbare ruimte die uitnodigt tot bewegen, onder meer met speelplekken en looproutes.
  • We investeren in vitale netwerken van verenigingen en andersoortige sportaanbieders.
  • We investeren in een veilig sportklimaat bij lokale sportaanbieders.
  • We investeren in een inclusieve samenleving waardoor iedereen, dus ook mensen met een beperking, op alle niveaus plezier kan beleven aan sport en bewegen.
 • Welke kansen ziet de G5 voor het Sportakkoord?
  • Het plezier en het belang van sport en bewegen met het Sportakkoord actief uit te dragen en te ondersteunen.
  • Verhogen van de sportdeelname onder inwoners met een grotere afstand tot het sport- en beweegaanbod.
  • Sport inzetten op domeinen als gezondheid, participatie, leefklimaat, asielbeleid en zelfs de aanpak van radicalisering. Maar ook voor een sterkere economie, hogere arbeidsproductiviteit en aantrekkelijke woonomgeving.
  • Verschuiving realiseren van het curatief benaderen van opgaven in de samenleving, naar het voorkomen daarvan (preventief).
 • Suggesties voor het Sportakkoord:
  • Combinatiefunctionarissen / Buurtsportcoaches/ Sportimpulsregeling
   De G5 adviseert om deze regelingen in stand te houden en hier en daar te verbeteren.
  • Een ondersteuningsstructuur voor alle sportverenigingen in Nederland
   Verenigingen vormen de ruggengraat van de georganiseerde sport in Nederland. De huidige ondersteuning van verenigingen is gefragmenteerd en onvolledig. Daarom pleit de G5 voor een nationale ondersteuningsstructuur voor alle sportverenigingen in Nederland; door de gezamenlijke sportbonden aangestuurd en door het Rijk gefaciliteerd. Een dergelijke structuur van goed opgeleide en ervaren professionals kan sportverenigingen op maat bedienen. Als opdracht aan zo’n structuur adviseren wij verenigingen te helpen zodanig te innoveren dat hun aanbod en organisatie kunnen meegroeien met de veranderende vraag naar sport- en beweegproducten en –diensten, zowel in onze steden als daarbuiten.
  • Voldoende, hoogwaardige sportaccommodaties dichtbij huis mede mogelijk maken
   De bevolking van onze steden groeit en wij staan voor een grote woningbouwopgave. Sportvoorzieningen zijn onontbeerlijk voor een prettig woon- en werkklimaat. Sportvoorzieningen bouwen in bestaand stedelijk gebied vergt, zo is onze ervaring, extra overheidsinvesteringen. Een gymzaal in bestaand gebied bouwen kosten geen € 0,9 mln zoals volgens de huidige normen beschikbaar is, maar eerder € 1,5 mln. Zowel lokale overheden als het Rijk moeten voldoende budget voor fysieke investeringen vrijmaken om sport betaalbaar en dichtbij bewoners te houden.
  • Sportaccommodaties optimaal benutten.
   Het meer benutten van sportvoorzieningen en het beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte zijn speerpunten van onze steden. De beschikbare ruimte is tenslotte niet onbegrensd. U helpt ons enorm door in het Sportakkoord expliciet de sportpartners in Nederland uit te dagen om zich flexibeler en actiever op te stellen om beschikbare voorzieningen door zo veel mogelijk mensen te laten gebruiken.
  • Verduurzaming van sportaccommodaties
   Door bestaande sportvoorzieningen te verduurzamen kunnen de energielasten omlaag en wordt bijgedragen aan internationale, landelijke en lokale duurzaamheidsambities. Dit vergt zowel fysieke investeringen als bewustwording over het belang van duurzaam gedrag. Gemeenten en verenigingen met een accommodatie in eigendom hebben hierbij hulp nodig, zowel financieel als in kennis en kunde. Wij doen hiermee ervaring op en stellen die graag beschikbaar aan anderen. Tegelijk vragen wij u om in het Sportakkoord hieraan uw steun uit te spreken.
  • Ondernemerschap voor sportverenigingen en herijking wet- en regelgeving
   De sportvoorkeur van Nederlanders verandert. Een aanzienlijk deel van hen sport graag buiten en niet in clubcompetitieverband. Toch willen ook deze Nederlanders vaak ergens bij horen. Als we traditionele sportverenigingen kunnen ondersteunen om zich te ontwikkelen naar een moderne vereniging met een divers sportaanbod, dan kunnen ook zij deze sporters bereiken en binden. Ideeën zijn er genoeg, maar wet- en regelgeving bieden niet altijd de ruimte. We vragen u om samen met ons te onderzoeken welke ruimte huidige wet- en regelgeving biedt en in hoeverre er meer ruimte gecreëerd kan worden voor de sport, de sportvereniging en de sportvrijwilliger.
  • Behalen brede beleidsdoelen via sport en bewegen
   Onze droom is dat Nederland maximaal de effecten benut van een bevolking die met regelmaat sport. Dit betekent dat partijen buiten de sportsector (pro-)actief, gestructureerd en gericht, sport en bewegen benutten voor het behalen van doelen op sociaal-maatschappelijk, internationaal, ruimtelijk, economisch, gezondheids- en welzijnsvlak. Zij snappen de waarde, herkennen de positieve energie van sport, en gebruiken die kracht om hun eigen doelen te bereiken. De G5 wil naar een situatie waarin zij bereid zijn om daarvoor eigen middelen te benutten.

Bovenstaande uitgangspunten maken onderdeel uit van de brief waarin ook geschreven wordt over onder andere bewegingsonderwijs, schoolzwemmen, topsport en evenementen. Klik hier om de volledige brief te lezen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Floor Vierboom

Floor Vierboom

teamcoördinator Communicatie