Vanaf 1 januari 2013 vallen verenigingen met een kantineomzet van maximaal € 68.067,- verplicht onder de BTW-vrijstelling. Tot die tijd was deze vrijstelling, onder bepaalde voorwaarden, optioneel via de zogenaamde ‘kantineregeling’.

Veel sportverenigingen hebben inkomsten uit nevenactiviteiten. Denk hierbij aan inkomsten uit de kantine, sponsoring, entreegelden, verkoop van clubmaterialen enzovoorts. Voor sportverenigingen gelden regels waardoor deze inkomsten tot een bepaald bedrag vrijgesteld zijn van BTW. De inkomsten uit nevenactiviteiten zijn onderverdeeld in:

  • Fondswervende leveringen (bijvoorbeeld verkoop van clubmaterialen), waarvoor een vrijstellingsgrens geldt van € 68.067,-;
  • Levering van diensten (bijvoorbeeld sponsoring en entreegelden), waarvoor een vrijstellingsgrens geldt van € 31.765,-.

Blijven de inkomsten per categorie onder de vrijstellingsgrens, dan hoeft de vereniging geen BTW voor die categorie af te dragen. De vereniging had dan geen recht op aftrek van de BTW. Komen de bedragen boven de vrijstellingsgrens uit, dan moet over het gehele bedrag BTW worden afgedragen en heeft de vereniging recht op vooraftrek van de inkoop-BTW.

Kantineregeling

Tot en met 31 december 2012 vielen inkomsten uit de kantine onder ‘levering van diensten’, met een vrijstellingsgrens van € 31.765,-. Verenigingen met een omzet hoger dan € 31.765,- maar lager dan € 68.067,- konden onder bepaalde voorwaarden echter gebruik maken van de zogenaamde ‘kantineregeling’. Indien de vereniging hier gebruik van maakte hoefde er geen BTW afgedragen te worden, maar had ook geen recht op aftrek van de BTW. Voor sommige verenigingen was het echter voordeliger om geen gebruik te maken van de kantineregeling, omdat de af te trekken BTW hoger was dan de te betalen BTW.

Per 1 januari 2013 is de kantineregeling veranderd. De inkomsten uit de kantine vallen niet meer onder ‘levering van diensten’, maar onder ‘fondswervende leveringen’. Dit betekent dat voor de kantine (plus andere fondswervende leveringen) verplicht de vrijstellingsgrens van € 68.067,- geldt. Verenigingen met een kantineomzet tot € 68.067,- zijn nu dus verplicht vrijgesteld van BTW.

Recente investeringen

Heeft uw vereniging recent geïnvesteerd in de kantine en heeft u er toen voor gekozen om geen gebruik te maken van de kantineregeling, waardoor u recht had op vooraftrek van de BTW? Dan kan de overgang van belast naar vrijgesteld van BTW nadelige gevolgen hebben zolang de ‘herzieningstermijn’ nog niet is verstreken. Dit is een periode van 9 jaar (bij onroerende zaken) of 4 jaar (bij roerende zaken) na het jaar van ingebruikname van de investering waarin de vooraftrek die door de vereniging heeft plaatsgevonden nog herzien kan worden. Is deze periode voor uw vereniging nog niet voorbij, dan kunt u gebruik maken van de overgangsregeling: gedurende de herzieningstermijn kunt u, indien de kantineomzet tussen de € 31.765,- en € 68.067,- ligt, toch in de BTW-heffing blijven.

Meer informatie

Een uitgebreider artikel over de wijziging van de kantineregeling vindt u hier. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Rotterdam Sportsupport via info@rotterdamsportsupport.nl.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Gert-Jan Lammens

Gert-Jan Lammens

directeur